Miejsca dla niepełnosprawnych

tabliczka T-29       Za parkowanie na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych przez nieuprawnionych kierowców, grozi mandat karny w wysokości 500 zł. Bywa jednak, że straż miejska wezwana do interwencji nie podejmuje na miejscu czynności. Powodem takiego zachowania funkcjonariuszy jest złe oznakowanie tego typu miejsc postojowych.

       

       Oznakowanie pionowe i poziome stanowi element organizacji ruchu i powinno spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). Zgodnie z przepisami przywołanego wyżej rozporządzenia do znaków, które mogą wyznaczać miejsca postojowe dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej lub kierującego pojazdem przewożącego taką osobę osób należą;

- znaki pionowe D-18, D-18a i D-18b wraz z tabliczką T-29, na której umieszczony jest symbol osoby niepełnosprawnej.
D-18D-18a

                                                                     D-18b

T-29

- znaki poziome P-24, czyli namalowany białą farbą symbol osoby niepełnosprawnej, który umieszczony jest jako uzupełnienie znaków poziomych P-18 (miejsce postojowe) i P-20 (koperta), znaki poziome mogą występować samodzielnie lub w połączeniu ze znakami pionowymi.

P-24P-20

                                                                      P-18

Przykłady prawidłowego oznakowania miejsca dla osób niepełnosprawnych:drugi przyklad dobrego oznakowanie miejsca parkingowego dla niepelnosprawnychinwalid 2pierwszy przyklad dobrego oznakowanie miejsca parkingowego dla niepelnosprawnych

Oznakowanie miejsc
 
       Aby oznakowania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych były czytelne i zrozumiałe dla wszystkich uczestników ruchu powinny być oznakowane znakami pionowymi i poziomymi. Bywa, że zarządca terenu (np. na parkingu sklepowym) stawia wyłącznie znaki pionowe oznaczone symbolem D18 (miejsce parkingowe) lub D18a (parking – miejsce zastrzeżone) i dodatkowo zamieszcza tabliczkę informującą, że miejsce jest dla osób niepełnosprawnych (znak T-29). Zapomina jednak o oznakowaniu poziomym. W takim przypadku straż miejska wezwana do interwencji, gdy nieuprawniony kierowca zajął takie miejsce, niewiele może zrobić. W sytuacji gdy zarządca drogi wydzielił więcej niż jedno miejsce postojowe przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej to pod znakiem pionowym D-18, D-18a lub D-18b można umieścić tabliczkę informującą o ilości wydzielonych stanowisk.
 

Przykłady nieprawidłowego oznakowania miejsca dla osób niepełnosprawnych:drugi przyklad zlego oznakowanie miejsca parkingowego dla niepelnosprawnychpierwszy przyklad zlego oznakowanie miejsca parkingowego dla niepelnosprawnychze oznakowanie

Znaki poziome
 
       Rozporządzenie określa, że miejsca dla niepełnosprawnych mogą być oznaczone wyłącznie znakami poziomymi – o ile są one prawidłowe. W takiej sytuacji zaleca się jednak, by równolegle stosowano znaki pionowe. Nie jest to jednak konieczność. Dlatego, jeżeli miejsce postojowe ma tylko znaki poziome, to istnieje podstawa do interwencji ze strony straży miejskiej.
 
       Jeżeli znak poziomy jest nieczytelny (zasypany przez śnieg), a nie ma znaku pionowego, to wówczas kierowca parkujący na miejscu dla osoby niepełnosprawnej nie zostanie ukarany. Dlatego zarządca parkingu powinien dbać o czytelność oznakowania.
 
       W sytuacji, gdy zarządca nie stosuje pionowego oznakowania, powinien pamiętać, że nawet poziome znaki muszą być wyrysowane według zasad, wzorów i wymiarów określonych w rozporządzeniu.

Pamiętaj !!!
       Za parkowanie na miejscu dla osoby niepełnosprawnej bez posiadanych uprawnień (karty parkingowej), grozi mandat karny w wysokości 500 zł i 5 punktów karnych. Dodatkową karą za parkowanie nieuprawnionej osoby na miejscu dla inwalidy może być odholowanie pojazdu na koszt właściciela na parking strzeżony.

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym
Art 130a
1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2;

Informacje o karcie parkingowej:
http://www.niepelnosprawni.pl/labeo/app/cms/x/3549

Informacje o nowej(!) karcie parkingowej

http://www.niepełnosprawni.pl

Dodatkowe informacje