Straż Miejska zobowiązana jest do współpracy z innymi służbami (w szczególności z policją) w zakresie wykonywania zadań własnych, ale i w zakresie realizacji ustawowych zadań tychże służb.


 

W dniu 14.04.2000 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Ostrowca Św. mgr Janem Szostakiem a Komendantem Powiatowym Policji podinsp.mgr Andrzejem Brodą w sprawie zasad współpracy Straży Miejskiej i Policji na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

Współpraca Straży Miejskiej z Policją polega w szczególności na:

1) stałej wymianie informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego,

2) zorganizowaniu systemu łączności policji i straży, uwzględniającego lokalne potrzeby i możliwości oraz zapewniającego utrzymanie stałej łączności między jednostkami policji i straży,

3) koordynowaniu rozmieszczenia służb policyjnych i straży, z uwzględnieniem zagrożeń występujących na danym terenie,

4) wspólnym prowadzeniu działań porządkowych w celu zapewnienia spokoju i porządku w miejscach zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, a także w innych miejscach publicznych,

5) organizowaniu wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń policjantów i strażników miejskich,

6) wymianie informacji w zakresie obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.

 

Współpraca między Strażą Miejską a Policją realizuje się przez:

1) okresowe spotkania komendantów lub osób przez nich wyznaczonych, w celu dokonywania ocen zagrożenia bezpieczeństwa ludzi oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego, a także wytyczania wspólnych zadań,

2) wzajemne, bieżące konsultacje w zakresie wykonywanych zadań,

3) organizowanie odpraw w przypadku konieczności podjęcia wspólnych zadań straży i policji,

4) wyznaczenie strażników i policjantów do utrzymywania bieżących kontaktów,

5) wsparcie straży w czynnościach, w których siły straży są niewystarczające;

6) zapewnienie, na wniosek prezydenta miasta lub komendanta straży, kadry do przeprowadzenia szkolenia podstawowego lub szkoleń specjalistycznych strażników.


 

Dodatkowe informacje