Misja jednostki:

Straż Miejska chroni porządek publiczny, służąc i pomagając mieszkańcom miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Charakterystyka misji - nadrzędnym celem działań jest zaspakajanie potrzeb społeczności lokalnej w sferze szeroko rozumianego porządku publicznego. Interes i oczekiwania ogółu mieszkańców są celem wszelkich działań w zakresie porządku i bezpieczeństwa mieszkańców. Gotowość do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych, poświęcenie i bezinteresowność oraz służenie pomocą, wspieranie mieszkańców w pokonywaniu problemów i trudności życia codziennego.

 


 

Podstawowe cele jednostki

(wyznaczane przez Komendanta Straży Miejskiej, przyjęte do realizacji w roku 2018)

Cel strategiczny na rok 2019:

Ograniczenie skali niekorzystnych zjawisk wpływających na stan porządku publicznego w mieście poprzez:     

1. Oddziaływanie na postawy i poglądy dzieci , młodzieży i dorosłych wobec zjawisk naruszających przyjęte normy prawne.

2. Eliminowanie negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne.

 

Charakterystyka celu - Przyjęty  do realizacji   przez Straż Miejską w Ostrowcu Św. cel strategiczny wpisuje się w niektóre cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przyjęte na lata 2014- 2020  i ma umocowanie w ustawowych zadaniach naszej formacji.

       W sferze społecznej konieczne jest dalsze ograniczanie zjawisk patologicznych m.in. alkoholizmu, narkomanii oraz przestępczości. Nadrzędną potrzebą każdego mieszkańca naszego miasta jest poczucie bezpieczeństwa w miejscach publicznych  i prawo do spokojnego, niczym nie zakłóconego odpoczynku. Naruszenie norm przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, wybryki chuligańskie, wandalizm, nieobyczajne zachowania i spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych to najczęściej zgłaszane przez obywateli problemy, które spotykają się ze sprzeciwem  i oczekiwaniem na szybką reakcję ze strony służby powołanej do ochrony porządku publicznego.

       W sferze  środowiska przyrodniczego i kulturowego nie rozwiązane są nadal sprawy dotyczące nadmiernego zaśmiecania przestrzeni publicznej, powstawania dzikich wysypisk śmieci, spalania odpadów w domowych piecach i kotłach grzewczych niskiej emisji oraz niezgodne z prawem pozbywanie się odpadów.

Zakres zadań;

1. Działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży  oraz dorosłych dotyczące  szeroko rozumianego porządku i bezpieczeństwa publicznego  mające na celu promowanie prospołecznych postaw

2. Działania kontrolne i prewencyjne miejsc szczególnie zagrożonych występowaniem wszelkich niepożądanych społecznie zjawisk, w oparciu o własne statystyki i wnioski mieszkańców oraz stworzoną  mapę zagrożeń, efektywne wykorzystywanie posiadanych sił i środków mające na celu dyslokację patroli w miejsca najbardziej zagrożone.

3. Ujawnianie  przypadków oraz  ściganie sprawców czynów zabronionych skierowanych przeciwko porządkowi publicznemu.

4. Kompleksowe kontrole przestrzeni publicznej mające na celu poprawę czystości i porządku na terenie miasta Ostrowca Św. z uwzględnieniem  problematyki zaśmiecania przestrzeni publicznej, powstawania dzikich wysypisk śmieci, spalania odpadów w domowych piecach i kotłach grzewczych niskiej emisji, niezgodne z prawem pozbywanie się odpadów.


Cele dodatkowe:

 
Ostrowiecka ulica wolna od (spożywania) alkoholu

 

Charakterystyka celu - Działania związane z egzekwowaniem przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych (ulice, place, parki i inne wymienione w ustawie) jest od kilku lat najczęstszym powodem podejmowania interwencji przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, w związku z tym iż liczba interwencji i zgłoszeń od mieszkańców nie maleje, w roku 2018 należy kontynuować działania represyjne wobec sprawców czynów zabronionych, wynikających z przepisów w/w ustawy. Negatywne zjawiska i patologie związane z nadużywaniem alkoholu budzą społeczny sprzeciw. Wymagają zdecydowanych działań prewencyjnych i sankcyjnych wobec osób  naruszających prawo. Ochrona nieletnich przed łatwym dostępem do alkoholu.

 Zakres zadań;

 -  Egzekwowanie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach niedozwolonych.

 - Kontrolowanie placówek detalicznych oraz lokali gastronomicznych prowadzących obrót napojami alkoholowymi w zakresie przestrzegania obowiązującego prawa.

 - Doprowadzanie osób nietrzeźwych do miejsc zamieszkania, policyjnej izby zatrzymań, udzielanie doraźnej pomocy, informowanie o instytucjach pomocowych.

 - Działania profilaktyczne wśród młodzieży szkolnej, dot. szkodliwości spożywania alkoholu.

 


Efektywniejsze wykorzystanie monitoringu wizyjnego miasta

 

Charakterystyka celu – Systemy monitoringu  wizyjnego   mogą stanowić istotny czynnik kształtujący stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszego miasta.             W przestrzeni publicznej znajduje się  aż 70 kamer, które swoim zasięgiem  widzenia obejmują  miejsca zagrożone  występowaniem czynów zabronionych. Obraz pochodzący z kamer pozwala na  zdalny nadzór  oraz natychmiastową reakcję w przypadku wystąpienia nieprawidłowości. Nagrany materiał wizyjny jest natomiast istotnym dowodem do identyfikacji sprawcy i popełnionych czynów zabronionych  Właściwe  i efektywne wykorzystanie możliwości wykrywczej, dowodowej i prewencyjnej monitoringu jest zależne od aktywnego zaangażowanego i dobrze wyszkolonego operatora – pracownika  straży miejskiej.

Zakres zadań;

1. Zwiększenie ilości ujawnianych zdarzeń  przy pomocy kamer monitoringu wizyjnego.

2. Przywrócenie efektywności kamer zlokalizowanych w Rynku i na ulicach przyległych.

3. Podniesienie kwalifikacji operatorów monitoringu w ramach realizowanych szkoleń.

 

Nawiązanie i utrzymanie współpracy ze społecznością lokalną

 

Charakterystyka celu - Aktywny strażnik rewirowy, czyli strażnik pierwszego kontaktu, widoczny w swoim rejonie, służący radą i pomocą, znający wszystkie problemy swojej dzielnicy, rozwiązujący drobne, ale uciążliwe problemy mieszkańców.

Zakres zadań;

 1. Utrzymywanie stałych kontaktów z mieszkańcami.

 2. Utrzymywanie kontaktu z Radami Osiedlowymi, uczestnictwo w zebraniach, przekazywanie   informacji o zagrożeniach i problemach uzyskanych na zebraniach.

 3. Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego.


 

 

Dodatkowe informacje