Straż Miejska Ostrowiec ŚwiętokrzyskiStraż Miejska jest samorządową umundurowaną formacją, powołaną do ochrony porządku publicznego na terenie gminy. Spełnia służebną rolę wobec społęczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności praw obywateli.

Straż Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim jest jednostką organizacyjną gminy. Strażą kieruje Komendant, który sprawuje kierownictwo w zakresie organizacji pracy Straży Miejskiej, zapewniając jej zgodne z prawem, sprawne funkcjonowanie oraz odpowiednie warunki do realizacji jej zadań. Przełożonym Komendanta jest Prezydent Miasta. Koszty związane z funkcjonowaniem Straży są pokrywany z budżetu gminy. Szczegółową strukturę organizacyjną Straży określa regulamin nadany przez radę gminy. Nadzór nad działalnością Straży sprawuje Prezydent Miasta oraz wojewoda w zakresie fachowym.


 

Dodatkowe informacje