XX-lecie Straży Miejskiej

w Ostrowcu Świętokrzyskim.

            Straż Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2011 roku obchodziła jubileusz   XX - lecia założenia. Z tej okazji 4 listopada 2011r. odbyły się uroczystości rocznicowe, na których funkcjonariusze oraz pracownicy Straży Miejskiej otrzymali  odznaczenia państwowe, awanse na wyższe stanowiska służbowe, nagrody i okolicznościowe listy gratulacyjne od Prezydenta Miasta Jarosława Wilczyńskiego i Komendanta Andrzeja Kaniewskiego.

            W trakcie uroczystości Komendant Straży Miejskiej Andrzej Kaniewski przedstawił rys historyczny ostrowieckiej jednostki, która powstała jako jedna z pierwszych w województwie. Był to początek lat dziewięćdziesiątych, okres przemian społeczno-gospodarczych, tworzenia się gospodarki wolnorynkowej, demokratyzacji życia i powstawania społeczeństwa obywatelskiego. W tym okresie wiele samorządów gminnych skorzystało z możliwości tworzenia straży, które początkowo działały na podstawie przepisów Ustawy o Policji. Straż Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim utworzona została na mocy uchwały Rady Miasta nr XXII/113/91 z dnia 24.04.1991r. Podstawą jej działania był statut uzgodniony z Ministrem Spraw Wewnętrznych, który szczegółowo określał; zakres zadań, uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy, zasady zatrudnienia, umundurowanie i wyposażenie. Straż umiejscowiona została w strukturze Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. i podlegała bezpośrednio Prezydentowi Miasta. O pracę w nowej formacji mógł się ubiegać tylko mieszkaniec Ostrowca Św., który korzystał z pełni praw publicznych, wykazywał się wzorowa postawą moralną, miał przynajmniej średnie wykształcenie, uregulowany stosunek do służby wojskowej i znajdował się w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Pierwsi strażnicy wyszli na ulice naszego miasta w dniu 1 lipca 1991 roku. Początkowo w straży zatrudnionych było 8 strażników a pierwszym komendantem został Sławomir Wójcik. Strażnicy wyposażeni zostali zgodnie z obowiązującymi przepisami w środki przymusu bezpośredniego, w tym w pistolety i rewolwery gazowe, które wówczas zaliczane były do grupy chemicznych środków przymusu. W celu należytego wykonywania powierzonych zadań funkcjonariusze Straży mieli prawo do legitymowania, udzielania pouczeń, nakładania grzywien w postaci mandatów karnych oraz kierowania wniosków do Kolegiów ds. Wykroczeń. Pierwszym środkiem transportu była wysłużona Nysa wynajęta z Miejskiego Zakładu Komunikacji. Dopiero co zatrudnionym strażnikom nie łatwo było zdobywać doświadczenie i nabywać umiejętności do nowej służby. Niespójne wówczas przepisy, rosnące bezrobocie, rozwarstwienie społeczne, bieda, wzrost przestępczości, jak również początek handlu ulicznego i targowiskowego, stale rosnąca liczba pojazdów i związane z tym zagrożenia powodowały, że strażnicy mieli wiele obowiązków. Nieocenioną pomocą, wsparciem i koleżeńską radą służyli wówczas funkcjonariusze i kierownictwo ówczesnej Komendy Rejonowej Policji w Ostrowcu Św. Słowa uznania należą się też ostrowieckiej Prokuraturze, a zwłaszcza Prokuratorowi Waldemarowi Pionce, na którego pomoc prawną zawsze mogliśmy liczyć, był on też współautorem pierwszego statutu Straży Miejskiej.

       Przełomowym momentem dla funkcjonowania naszej formacji było wprowadzenie w życie, nowej, autonomicznej i ustawowej podstawy naszego działania, czym była Ustawa o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. W myśl tej ustawy, gminy mogły tworzyć straże do ochrony porządku publicznego na swoim terenie. Straż spełniać miała służebną role wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli. Ustawa wprowadziła wiele istotnych zmian: przede wszystkim ujednolicone zostały zakresy zadań, uprawnień i obowiązków strażników, wprowadzone zostało jednolite umundurowanie, dystynkcje, wzory identyfikatorów, legitymacji itp. Nowa Ustawa była efektem wielu lat pracy różnych środowisk, była odpowiedzią na potrzebę realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu ochrony porządku publicznego. W związku z wejściem w życie nowych przepisów, Rada Miasta Ostrowca Św. w dniu 26 stycznia 1998 roku podjęła Uchwałę nr LXI/645/98 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej i postanowieniu o przekształceniu statutu Straży, z wydziału Urzędu Miasta w jednostkę budżetową gminy Ostrowiec.

       Dzisiejsza Straż Miejska to dobrze zorganizowana i sprawnie działająca i zarządzana jednostka. Strażnicy pracują w systemie trzyzmianowym we wszystkie dni tygodnia, a w jej strukturze wyodrębnione są trzy referaty; działań prewencyjnych, kierowania i nadzoru oraz administracyjno-organizacyjny, w skład których wchodzą kilkuosobowe zespoły strażników rewirowych, patrolowo-interwencyjnych, monitoringu i ochrony. Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu służba dyżurna prowadzi elektroniczny rejestr zgłoszonych i podjętych interwencji. W ostatnich latach jednostka została doposażona w nowoczesne środki łączności i dwa radiowozy przystosowane do przewozu osób nietrzeźwych i agresywnych. Rozpoczęto proces informatyzacji; stworzona została sieć komputerowa łącząca kluczowe stanowiska, a w tym roku Straż otrzymała nowa siedzibę w wyremontowanym biurowcu przy ulicy Świętokrzyskiej. W ostatnim czasie straż przejęła w użytkowanie bardzo ważna inwestycje miejska jaka jest monitoring wizyjny miasta obejmujący swoim zasięgiem najbardziej zagrożone miejsca. Centrum obserwacji monitoringu znajduje się na terenie tut. Komendy Powiatowej Policji, które obsługiwane jest przez doświadczonych funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Od wielu lat ściśle współpracujemy z Komendą Powiatową Policji. Stała wymiana informacji, codzienne wspólne patrole, szkolenia, zabezpieczanie imprez i uroczystości to tylko niektóre wspólne przedsięwzięcia mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta. Działania te pozwalają strażnikom na ciągłe doskonalenie swoich umiejętności, zdobywania wiedzy i doświadczenia w niebezpiecznej służbie. Straż Miejska zajmuje się zwalczaniem wykroczeń czyli czynów o niezbyt wysokiej szkodliwości społecznej jednakże występujących bardzo powszechnie i będących uciążliwymi dla obywateli. Świadczyć może o tym fakt, iż co roku mieszkańcy naszego miasta zgłaszają osobiście lub telefonicznie ok. 5 - 6 tysięcy różnych interwencji, dodając do tego kilka tysięcy interwencji podejmowanych przez strażników z własnej inicjatywy, to uwidacznia to skalę problemów jakie muszą rozwiązywać strażnicy. Żadna z zgłoszonych interwencji nawet najbardziej z pozoru błaha nie jest ignorowana, a ostrowczanie mogą być pewni, że Straż Miejska zawsze gotowa jest służyć pomocą.

       Podczas jubileuszowej uroczystości w Urzędzie Miasta wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba wręczyła 23 strażnikom i pracownikom Straży Miejskiej odznaczenia państwowe, nadane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Medale za Długoletnią Służbę. Ponadto ośmiu strażników otrzymało awanse na wyższe stanowiska służbowe, dwóch otrzymało nagrody za zajęcie I i II miejsca w tegorocznej VII edycji Świętokrzyskich Zawodów Par Patrolowych Straży Miejskich i Gminnych. Ponadto wszyscy pracownicy otrzymali okolicznościowe listy gratulacyjne, pamiątkowe grawertony i albumy od Prezydenta Miasta Jarosława Wilczyńskiego i Komendanta Andrzeja Kaniewskiego. Życzenia spokojnej służby złożyli również obecni na uroczystości poseł-elekt Jarosław Górczyński, Komendant Powiatowy Policji insp.Grzegorz Hudomięt, Przewodniczący Rady Miasta Janusz Wojciech Kotasiak oraz radni Zbigniew Moskalewicz i Włodzimierz Sajda.

 


 

Medale za długoletnią służbę

 

           Jubileusz XX-lecia działalności Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim to czas na awanse i odznaczenia. W trakcie uroczystości rocznicowych wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba wręczyła 23 strażnikom i pracownikom Straży Miejskiej w Ostrowcu Św. odznaczenia państwowe, Medale za Długoletnią Służbę nadane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

           W dniu 16 września 2011 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wydał na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego, postanowienie o nadaniu odznaczeń państwowych, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych. Odznaczeni Medalami za Długoletnią Służbę zostali funkcjonariusze i pracownicy Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymali :

 1. Inspektor ds. kadr Teresa Majewska

 2. Główna księgowa Dąbrowska Alicja

 3. Starszy inspektor Waldemar Czarnecki

 4. Starszy inspektor Marek Dzioba

 5. Starszy inspektor Witold Ramos

 

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę otrzymali:

 1. Komendant Straży Miejskiej Andrzej Kaniewski

 2. Starszy inspektor Arkadiusz Grubner

 3. Starszy inspektor Dariusz Koziol

 4. Starszy inspektor Robert Mazur

 5. Starszy inspektor Jerzy Pająk

 6. p.o.Kierownika Referatu Marek Pastuszka

 7. Starszy inspektor Mariusz Skrucha

 8. Starszy inspektor Sławomir Wójcik

 9. Starszy inspektor Piotr Urban

10. Starszy inspektor Artur Ziółkowski

 

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę otrzymali:

 1. Z-ca Komendanta Straży Miejskiej Marcin Gruszka

 2. Starszy inspektor Mariusz Gierczak

 3. Młodszy inspektor Mariusz Jagliński

 4. Młodszy strażnik Aneta Maj

 5. Starszy strażnik Jacek Mrozowicz

 6. Młodszy inspektor Marcin Post

 7. Starszy inspektor Przemysław Sławski

 8. p.o.Kierownika Referatu Sylwester Wyrzykowski

 

 

Dodatkowe informacje