W bieżącym roku minęło 25 lat, gdy pierwsi strażnicy w Ostrowcu Świętokrzyskim wyszli do służby. To znaczący okres współczesnej historii naszego miasta, samorządu i związanych z nim ludzi. Od ćwierć wieku Straż Miejska dba o to, aby Ostrowiec Świętokrzyski był miastem przyjaznym, spokojnym, a przede wszystkim bezpiecznym.


        Z tej okazji w dniu 2 września 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się uroczystość z udziałem Prezydenta Miasta Jarosława Górczyńskiego oraz zaproszonych gości, upamiętniająca 25-letnią działalność naszej formacji.

       Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński wraz z Przewodniczącą Rady Miasta Ireną Rendudą-Dudek złożyli wszystkim funkcjonariuszom Straży Miejskiej życzenia samych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym. Były gratulacje za profesjonalizm i podziękowania za codzienny trud, za pomoc potrzebującym, poświęcenie i pracę na rzecz drugiego człowieka. Słowa szczególnej wagi dotyczyły potrzeby istnienia i dalszego rozwoju Straży Miejskiej, która chroniąc publiczny porządek zapewnia bezpieczeństwo mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego.

       Komendant Straży Miejskiej Andrzej Kaniewski, który kieruje Strażą Miejską nieprzerwanie od 1 lutego 1999 roku przypomniał początki funkcjonowania tej formacji w naszym mieście. Straż Miejska w Ostrowcu Św. utworzona została na mocy uchwały Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Nr. XXII/113/91  z dnia 24.04.1991 roku.  Podstawą działania nowej formacji mundurowej był, uzgodniony z Ministrem Spraw Wewnętrznych statut, określający szczegółowo; zakres zadań, uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy, organizację Straży, zasady zatrudniania oraz umundurowanie, odznaki i wyposażenie funkcjonariuszy. Straż umiejscowiono w strukturze Urzędu Miasta. i podlegała ona bezpośrednio Prezydentowi Miasta.   Pracę w Straży Miejskiej mógł pełnić mieszkaniec Ostrowca, który wykazywał się wzorową postawą moralną, korzystał z pełni praw z publicznych, posiadał co najmniej wykształcenie średnie, miał uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz był zdolny fizycznie i psychicznie do tej pracy. Początkowo w straży zatrudnionych było 8 osób, a pierwszym komendantem został Pan Sławomir Wójcik. Strażnicy pracowali wyłącznie na pierwszą zmianę, w godzinach funkcjonowania urzędu miasta. Do dnia dzisiejszego, z tamtej załogi, w naszej jednostce pracują : Sławomir Wójcik, Witold Ramos, Zbigniew Szelągiewicz, Robert Mazur, Dariusz Kozioł, Marek Dzioba i Artur Ziółkowski.       Początek lat 90-tych to okres przemian społeczno- gospodarczych, tworzenia się gospodarki rynkowej, demokratyzacji życia i powstawania społeczeństwa obywatelskiego. Wraz z tym,  pojawiły się  problemy i zagrożenia dla porządku i bezpieczeństwa publicznego; rosnące bezrobocie, rozwarstwienie społeczne, bieda, wzrost przemocy,  agresja, alkoholizm, narkotyki to  główne przesłanki do rosnącej wówczas przestępczości. To również początek rozwoju handlu ulicznego i targowiskowego i związanego z tym, masowego napływu przybyszów zza wschodniej granicy, z towarem nie zawsze legalnym i dopuszczonym do powszechnego obrotu. To nieuregulowane sprawy utrzymania porządku i czystości oraz usuwania odpadów. To stale rosnąca liczba  pojazdów i związane z tym, zagrożenia na ulicach i w  ostrowieckich osiedlach. W takich warunkach i w takim otoczeniu przyszło  pierwszym strażnikom zdobywać doświadczenie i nabywać umiejętności do odpowiedzialnej i zaszczytnej  służby na rzecz społeczności lokalnej. Nieocenioną pomocą,  wsparciem i koleżeńską radą służyli, wówczas, funkcjonariusze i kierownictwo  Komendy Rejonowej Policji w Ostrowcu Św. Szczególne słowa uznania należą się również ostrowieckiej prokuraturze, pan prokurator Waldemar Pionka był współautorem  pierwszego statutu Straży Miejskiej w Ostrowcu Św. oraz zawsze służył wsparciem i pomocą prawną. 

        Dzisiejsza Straż Miejska to dobrze zorganizowana, wyposażona i sprawnie funkcjonująca struktura dostosowana do realizowanych zadań, z wyodrębnionymi zespołami patrolowo-interwencyjnymi, rewirowych, monitoringu wizyjnego i inspektorów dyżurnych oraz ochrony. Nadrzędnym celem naszego działania  jest służebna rola wobec społeczności lokalnej. Dążymy do tego, aby w naszym mieście żyło się bezpiecznie i spokojnie, by estetyka najbliższego otoczenia, ostrowieckich osiedli, ulic, urzędów i firm spełniała oczekiwania nas wszystkich.  Przez te lata cały czas staramy się pogłębiać zaufanie społeczne, naszą codzienną pracą 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu udowadniamy, że społeczeństwo zawsze może na nas liczyć. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieje się coś złego, chronimy, ratujemy, pomagamy i wspieramy mieszkańców naszego miasta w rozwiązywaniu ich problemów zarówno tych dużych jak i tych małych nieraz z pozoru tylko błahych. To, że tej pomocy mieszkańcy od nas oczekują świadczy stale rosnąca liczba zgłoszeń i podejmowanych przez nas interwencji. Jesteśmy formacją konsekwentnie i bezwzględnie walczącą z chuliganami, wandalami, osobami zakłócającymi porządek i zagrażającymi życiu, zdrowiu i mieniu obywateli.  Od wielu lat ściśle współpracujemy z Komendą Powiatową Policji.  Stała wymiana informacji, wspólne patrole, zabezpieczenia imprez, zorganizowanie centrum monitoringu to tylko  niektóre  przedsięwzięcia mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańcom naszego miasta. Wspólne działanie pozwoliło strażnikom na doskonalenie wiedzy, zdobycie cennych doświadczeń i umiejętności w niebezpiecznej służbie.

 

 

      Działania Straży Miejskiej dotyczą wykroczeń, a więc czynów być może nie bardzo szkodliwych społecznie, ale występujących często i powszechnie, w dużych ilościach, co  zakłóca normalne funkcjonowanie miasta, spotyka się ze sprzeciwem społecznym, z prośbami o interwencję w celu przywrócenia ładu i porządku. Co roku funkcjonariusze Straży Miejskiej dokumentują podjęcie od 14 do 17 tysięcy interwencji. Mieszkańcy zgłaszają osobiście lub telefonicznie około 5 - 6 tysięcy spraw do załatwienia. Dzięki bezpłatnym połączeniom na telefon alarmowy 986 oraz możliwości zgłoszenia interwencji drogą elektroniczną, każda informacja o zagrożeniach, wypadkach, niebezpieczeństwach, czy nieprawidłowościach pozwala na natychmiastową i skuteczną interwencję. Mieszkańcy Ostrowca Św. mogą być pewni, że żaden sygnał nie będzie ignorowany, że jesteśmy gotowi zawsze im służyć pomocą.

      Rocznicowa uroczystość była momentem wspomnień i refleksji wspomniano tych, którzy na przestrzeni 25 lat pracowali w naszej jednostce, godnie upamiętniony został przedwcześnie zmarły długoletni funkcjonariusz st. insp. Piotr Urban.

      Komendant Straży Miejskiej Andrzej Kaniewski słowa podziękowania skierował do władz miasta i przybyłych gości. Przewodniczącej Rady Miasta Pani Irenie Rendudzie-Dudek, Prezydentowi Miasta Jarosławowi Górczyńskiemu oraz  Radnym Rady Miasta dziękował za docenianie naszej pracy, za rozumienie, za częste ciepłe słowa pochwał i uznania i licznych wyróżnień. Kierownictwu i funkcjonariuszom Policji i Państwowej Straży Pożarnej za owocną  wieloletnią współpracę oraz nieocenioną pomoc w realizacji naszych zadań i działań na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa w naszym mieście. Mieszkańcom miasta natomiast za zaufanie, akceptację i poparcie w realizacji zadań, które służą ochronie porządku publicznego na terenie naszego miasta.

       Na koniec Komendant zwrócił się do wszystkich funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Straży Miejskiej, życząc im niesłabnącej energii w realizacji zadań oraz urzeczywistnianiu wszelkich planów i zamierzeń. Podkreślając ich zaangażowanie i gotowość do poświęceń w sytuacjach kryzysowych, w codziennej pracy, jak również po służbie.

        Przy okazji święta funkcjonariusze Straży Miejskiej otrzymali okolicznościowe medale i wyróżnienia, były też awanse na wyższe stanowiska służbowe, które otrzymali; Krzysztof Karcz - na starszego inspektora, Magdalena Kłys - na inspektora, Mariusz Jagliński- na inspektora, Michał Sitarski - na młodszego inspektora, Łukasz Zdrojewski - na starszego strażnika, Dariusz Połetek - na strażnika, , Konrad Bełczowski - na młodszego strażnika.

       Wśród wyróżnionych funkcjonariuszy znaleźli się;  Krzysztof Karcz, Jacek Mrozowicz Szczepan Górczyński, Grzegorz Dziadowicz i Piotr Matuszewski, których działania i profesjonalnie przeprowadzone interwencje przyczyniły się do uratowania życia ludzi m.in. osoby tonącej i udaremnienia dwóch czynów samobójczych.

 

_sta6474.jpg _sta6476.jpg _sta6477.jpg

_sta6481.jpg _sta6485.jpg _sta6492.jpg

_sta6493.jpg _sta6500.jpg _sta6501.jpg

_sta6511.jpg _sta6513.jpg _sta6514.jpg

_sta6518.jpg _sta6534.jpg _sta6536.jpg

_sta6540.jpg _sta6543.jpg _sta6547.jpg

_sta6548.jpg _sta6549.jpg _sta6556.jpg

_sta6562.jpg _sta6563.jpg _sta6571.jpg

_sta6576.jpg _sta6581.jpg _sta6584.jpg

_sta6587.jpg _sta6588.jpg _sta6590.jpg

_sta6594.jpg _sta6595.jpg _sta6598.jpg

_sta6601.jpg _sta6602.jpg _sta6604.jpg

_sta6605.jpg _sta6607.jpg _sta6610.jpg

_sta6613.jpg _sta6616.jpg _sta6622.jpg

_sta6629.jpg _sta6634.jpg _sta6644.jpg

_sta6655.jpg _sta6663.jpg _sta6667.jpg