Przyjmowanie i załatwianie interesantów:


1. W Straży Miejskiej w Ostrowcu Św. skargi i wnioski przyjmowane są przez:
- Komendanta Straży Miejskiej - w poniedziałki godz. 8:00 - 11:00.
- Zastępcę Komendanta Straży Miejskiej - od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, w siedzibie SM, ul. Świętokrzyska 22.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
- pisemnie
- pocztą elektroczną
- faxem
- ustnie do protokołu


2. Przyjmowanie zgłoszeń i interwencji przez dyżurnego SM odbywa się całodobowo, przez wszystkie dni tygodnia:

- zgłoszenia telefonicznie - tel. 986 

- zgłoszenia za pomocą sms-a - tel. 669 986 986 

- osobiście w posterunku Straży Miejskiej w Ostrowcu Św., ul. Głogowskiego 3/5 (Urząd Miasta, dyżurka przy wejściu głównym).


 3.  Wezwanie do Straży Miejskiej - co zrobić, gdy otrzyma się wezwanie?

W ramach prowadzonych czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia do Straży Miejskiej mogą być wzywane osoby podejrzane o popełnienie wykroczeń na terenie miasta Ostrowca Św., osoby poszkodowane oraz świadkowie takich zdarzeń.

Wzywana osoba zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia ma obowiązek stawić się w wyznaczonym miejscu i czasie i złożyć wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie. Wezwanie może być dostarczone w formie listu poleconego:

- osobiście przez funkcjonariusza Straży Miejskiej 

- za pośrednictwem Poczty Polskiej

oraz może być pozostawione za wycieraczką przedniej szyby pojazdu naruszającego przepisy ruchu drogowego. O niemożliwości stawienia się na wezwanie, należy powiadomić telefonicznie osobę wzywającą i uzgodnić kolejny dogodny termin.

Na wezwanie imienne dostarczone w formie listu poleconego należy się stawić w siedzibie Straży Miejskiej w Ostrowcu Św. ul. Świętokrzyska 22, (IX piętro). W przypadku wezwania pozostawionego za wycieraczką pojazdu miejscem stawienia się, może być posterunek mieszczący się w budynku Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. ul. Głogowskiego 3/5, (dyżurka przy głównym wejściu).

Osoba zgłaszająca się na wezwanie powinna posiadać przy sobie dokument potwierdzający jej tożsamość a jeżeli sprawa dotyczy kierującego pojazdem, prawo jazdy.


Dodatkowe informacje