Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

W związku z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1)  (RODO)  mając na uwadze Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (DODO)Straż Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim  informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Straż Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 2. Komendant Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pisząc na adres Administratora lub adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim  na podstawie. art. 6 ust 1 pkt –ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w przypadku gdy:

a/ osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych           w jednym lub większej liczbie określonych celów. M.in. do celów rekrutacji, udziału                     w zajęciach profilaktycznych, konkursach organizowanych przez Straż Miejską.

b/ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy m.in. w związku z realizacją zawieranych umów na usługi wykonywane na rzecz Administratora;

c/ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Działania związane z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej w szczególności w sytuacjach popełnienia czynu zabronionego.

d/ przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Przede wszystkim działania związane z sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia np. dane osób wymagających pomocy, dane osób zaginionych.

e/ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Zgodnie z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej np. ochrony środowiska, pomoc bezdomnym.

 1. Administrator na mocy przepisów prawa uprawniony jest do pozyskiwania                    i przetwarzania danych osobowych z zasobów administracji państwowej.
 2. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – po ustaniu celu w jakim została zebrana lub wycofaniu zgody.
 5. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
 • do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 • jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO,

Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć wszystkie bądź poszczególne prawa.

 

 

 

 1. Przetwarzanie danych w zależności od celu określonego w ustępie 3 jest:

a/ dobrowolna – konsekwencją nie podania danych jest np. brak możliwości udziału w rekrutacji, szkoleniu

b/ niezbędne do realizacji umowy – konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy

c/ wynika za przepisów prawa – konsekwencje związane z niepodaniem danym zostały określone w przepisach szczególnych.

 1. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, czyli procesowi w którym decyzja jest podejmowana bez ludzkiej ingerencji.
 1. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania  zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych , prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywania orzeczeń w nich wydanych , kar porządkowych i środków przymusu  w zakresie określonym przepisami stanowiącymi podstawę działania  straży miejskiej zachowują ważność przepisy  art. 1,  art. 2,  art. 3 ust. 1,  art. 4-7,  art. 14 -22,  art. 23-28,  art. 31 oraz rozdziałów 4, 5 i 7 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 i wydane na tej podstawie przepisy wewnętrzne  Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przetwarzanie odbywa się na podstawie ww. przepisów do momentu wprowadzenia ustawy o ochronie danych osobowych opartej na:  Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Dodatkowe informacje