Akcja Zima - podsumowanie sezonu 2017-2018

       Wszystko wskazuje na to, że zima pomału odpuszcza. Tęgie mrozy i niekorzystne warunki atmosferyczne ustępują na korzyść coraz wyższych temperatur i odczuwalnej już poprawy pogody. Zimowe miesiące, oznaczały dla Straży Miejskiej w Ostrowcu Św. wzrost interwencji i podejmowanych działań wynikających m.in. z realizacji planowej akcji „Bezpieczna zima”.

     Ponad tysiąc interwencji w każdym miesiącu zimy to skutek zgłoszeń i próśb o interwencje od mieszkańców i efekt własnych działań strażników służących całodobową pomocą.

       W okresie zimowym Straż Miejska w Ostrowcu Św. realizowała szereg działań prewencyjnych wynikających z przyjętego planu pracy. Najważniejsze realizowane zadania dotyczyły ludzi, którzy w wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych mogli znaleźć się w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu. To m.in. działania w zakresie patrolowania i stałego sprawdzania miejsc przebywania osób zagrożonych zamarznięciem i kontrolowanie warunków bytowych osób objętych pomocą społeczną. Najbardziej na działanie mrozu narażone były osoby bezdomne, nadużywające alkoholu i samotnie mieszkające osoby starsze. W tym najtrudniejszym dla nich czasie, Straż Miejska w Ostrowcu Św. kontrolowała i sprawdzała wszystkie miejsca, w których mogły przebywać i gromadzić się osoby nie posiadające własnego dachu nad głową. Na terenie naszego miasta były to przede wszystkim pustostany po opuszczonych domach mieszkalnych, kamienicach, zlikwidowanych i niezabezpieczonych zakładach pracy. Mniej wyszukanymi miejscami były m.in. wiaty śmietnikowe, strychy i piwnice, prowizoryczne szałasy, a nawet wnęki pod balkonami czy schodami. Miejsca te stanowiły największe zagrożenie, gdyż brak stałego źródła ciepła potęgował sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu osób koczujących w takich warunkach. Na szczęście w  czasie najtęższych mrozów większość osób bezdomnych wybierało ogrzewane klatki schodowe. Blokowiska stały się schronieniem dla większości zidentyfikowanych osób, które deklarowały swoją bezdomność. Każda z tych osób mogła liczyć na pomoc ze strony Straży Miejskiej, każdemu oferowano możliwość transportu do Noclegowni i Ogrzewalni dla osób bezdomnych. Pomocą, była również ocena stanu zdrowia, wielokrotnie do osób bezdomnych wzywano pogotowie ratunkowe i udzielano informacji o instytucjach pomocowych na terenie naszego miasta. Podejmowane interwencje w miejscach i okolicznościach urągającym ludzkim warunkom do życia, były podstawą naszych zgłoszeń kierowanych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ścisła współpraca strażników z pracownikami socjalnymi przyczyniła się do poprawy warunków życia wielu mieszkańców naszego miasta. Trudne zimowe warunki nie sprzyjały również osobom nadużywającym alkoholu. Niestety ilości podejmowanych interwencji wobec osób nietrzeźwych, często leżących na otwartych przestrzeniach, śpiących na ławkach była dla Straży Miejskiej codziennością. Przypadki takie nie należały do rzadkości nawet przy wysoce ujemnych temperaturach.

 

 

     Zimowe działania prewencyjne, Straż Miejska w Ostrowcu Św. skierowała również dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Cykl spotkań i pogadanek o charakterze profilaktycznym wynikał z realizacji programu profilaktycznego propagującego coroczną akcję „Bezpieczne ferie zimowe”.  W trakcie odbytych kilkudziesięciu spotkań udało się dotrzeć do większości uczniów klas 0-4 szkół podstawowych i grup przedszkolnych. W ofercie programowej oprócz podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących, tak podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania, znalazły się też informacje na temat smogu i powodów występowania zanieczyszczenia powietrza. W ramach akcji „Bezpieczne ferie zimowe” oprócz spotkań i pogadanek w szkołach, prowadzone były również wzmożone działania kontrolne miejsc zabaw dzieci i młodzieży. Szczególnym nadzorem objęte zostały akweny i zbiorniki wodne, gdzie „dzikie” ślizgawki i lodowiska  stanowią cały czas poważne zagrożenie dla nieświadomych dorosłych i dzieci.

 

 

     Osobną kategorią zimowych zadań było monitorowanie aktualnej sytuacji meteorologicznej pod kątem wystąpienia intensywnych opadów śniegu i innych niekorzystnych zjawisk pogodowych. Do tego dochodziły stałe i systematyczne kontrole dróg i chodników na terenie miasta po opadach śniegu i wystąpieniu śliskości. Wszelkie rozpoznane zagrożenia związane z warunkami zimowymi natychmiast kierowane były do właściwych zarządców dróg i chodników oraz właścicieli nieruchomości.

 

 

      Nieodłącznym elementem zimowych zadań są coraz częściej realizowane działania antysmogowe. W sezonie grzewczym wzrasta zanieczyszczenie powietrza, którego powodem jest nadmierna emisja spalin do atmosfery. Niestety do ogrzewania naszych domów oprócz dozwolonych paliw niektórzy właściciele nieruchomości ciągle jeszcze używają śmieci, które zamiast na wysypisko trafiają do pieca. Faktem jest też, że nie zawsze kłęby czarnego dymu wydobywające się z kominów oznaczają nielegalny proceder termicznego przekształcania odpadów. Na pewno świadomość ekologiczna mieszkańców wzrasta, gdyż rokrocznie zwiększa się ilość podejmowanych interwencji w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. Kontrole palenisk i kotłowni nie dziwią już mieszkańców, każde zgłoszenie o podejrzeniu spalania odpadów i nieczystości było sprawdzane i na podstawie przeprowadzonej kontroli weryfikowana była jego wiarygodność.

 

 

 

      Służebna rola wobec społeczności lokalnej zobowiązuje Straż Miejską do niesienia pomocy mieszkańcom i reagowania na różne zgłoszenia. Przykładem tego była m.in. pomoc w uruchamianiu samochodów, którym na mrozie niedomagały akumulatory. Ostatnie tygodnie zimy zwielokrotniły ilość tego typu interwencji. Na pomoc przy rozruchu unieruchomionych pojazdów mógł liczyć każdy kto zwrócił się o taką pomoc.

 

 

 

Dodatkowe informacje